Lejeaftale

Lejeaftale
(Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. 25% moms).

Mellem:
KM-Leasing A/S
H. C. Ørstedvej 39C
1879 frederiksberg C
(i det følgende benævnt udlejer)
som ejer
og
Jens Andersen
Andersensvej 1
2000 Frederiksberg
(i det følgende benævnt lejer)
som bruger
er d.d. indgået nedennævnte ”Lejeaftale”:

A – Den lejede genstand:
(i det følgende benævnt varmepumpen)
Mærke: Electrolux Varmepumpe
Model: EPH12MLIWI
Se produktblad, bilag 3 til nærværende lejeaftale.
Serienummer: 111111111111111111
Forventet levering: 01-05-2017

B – Lejeperioden:
Lejeperioden er aftalt til 36 måneder beregnet fra den 1. i måneden efter varmepumpens levering.
Ved lejeperiodens ophør kan lejeaftalen forlænges på nærmere aftalte vilkår.
Forlænges lejeaftalen ikke, nedtages varmepumpen uden udgifter for lejer.
Lejeaftalen kan opsiges af lejer med 3 måneders varsel mod at lejer betaler dokumenterede omkostninger
for installation, kr. 3.500,00 og nedtagning af varmepumpen, kr. 1.500,00.
Lejeaftalen kan kun opsiges af udlejer i tilfælde af misligholdelse i henhold til nærværende lejeaftales Afsnit J.
Sagsnr: 2

C – Lejeydelserne:
Den ordinære lejeydelse inklusiv service- og vedligeholdelsesaftale er aftalt til kr. 598,00 pr. måned og betales
forud hver den 1. i måneden, første gang for den måned, der starter efter varmepumpens levering til lejer.
Samtidig med betaling af første ordinære lejeydelse betales et depositum svarende til to måneders leje.
Depositum tilbagebetales til lejer ved lejeaftales ophør med fradrag af eventuelt skyldige lejeydelser.
I den aftalte løbetid betales der således en samlet lejeydelse 21.528 kr. til udlejer.
Herudover er udlejer berettiget til at kræve betaling af følgende gebyrer, hvis
omstændighederne giver anledning hertil:

Rateadministration, hvis ej PBS ………… kr. 50,00
Rykker ………………………………………………. kr. 100,00
Bevilling af ydelseshenstand ……………… kr. 300,00
PBS afvisning ………………………………. kr. 300,00
Gebyrerne opkræves sammen med følgende måneds ydelse.

D – Forsikring:
Det påhviler lejer at sikre og dokumentere at varmepumpen efter installation er omfattet af forsikring for den ejendom,
hvori varmepumpen er installeret.

E – Service- og vedligeholdelsesaftale:
Udlejer og lejer har indgået en service- og vedligeholdelsesaftale som en integreret og fast del af lejeaftalen.
Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter ydelser som nævnt i vedlagte bilag 1.

F – Installationsaftale:
Udlejer og lejer har indgået en installationsaftale som en integreret og fast del af lejeaftalen.
Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter ydelser som nævnt i vedlagte bilag 2.

G – Ejendomsret:
Varmepumpen tilhører udlejer. Ved lejekontraktens ophør og såfremt denne ikke forlænges hjemtages
varmepumpen på vilkår nævnt i Installationsaftalen, bilag 2 til nærværende lejekontrakt. I tilfælde af skade på
varmepumpen omfattet af forsikring, se Afsnit D, tilfalder forsikringsprovenuet herfor udlejer.

H – Udlejers forpligtelser:
Udlejer forpligtiger sig til at levere og opsætte varmepumpen i henhold til betingelserne i Installationsaftalen,
bilag 2 til nærværende lejeaftale.

I – Lejers forpligtelser:
Lejer forpligtiger sig til at sikre levering af almindelig 230V strømforsyning. Lejer forpligtiger sig til at gøre sig
bekendt med Brugermanual, vedlagt som bilag 4 til nærværende lejeaftale og følge de i Brugermanualens
instrukser og anbefalinger for operation/drift og vedligeholdelse.
Lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med nødvendige oplysninger, herunder CPR-nr., til brug for sædvanlig
kreditvurdering.
Sagsnr: 3

J – Misligholdelse:
Følgende årsager betragtes som misligholdelse af lejeaftalen:
1. Manglende betaling efter 2. rykker af Lejeydelser, inklusive gebyrer, i henhold til nærværende lejeaftales
Afsnit C. 1. rykker udsendes den 5. i måneden. 2. rykker udsendes den 15. i måneden.
2. Forsikringsbetingelserne i lejeaftalens Afsnit D ikke er overholdt.
3. Manglende opfyldelse af lejers forpligtelser i henhold til lejeaftalens Afsnit I.
Ved lejers misligholdelse af lejeaftalen, har udlejer ret til at opsige lejeaftalen 8 dage efter misligholdelsen har
fundet sted. I så fald er lejer forpligtet til at betale installations- og nedtagningsomkostninger i henhold til
lejeaftalens Afsnit B. Herudover betales forfaldne lejeydelser pr. opsigelsesdagen.

K – Tvister/Værneting:
I tilfælde af civilt søgsmål kan retssager kun anlægges ved Retten på Frederiksberg. Parternes retsforhold
Afgøres efter dansk ret.

L – Lejeaftalens ikrafttræden:
Lejeaftalen træder i kraft når lejer er blevet kreditgodkendt og den er underskrevet af begge parter.
Som lejer: Som udlejer:
Sted: Dato: Frederiksberg,
Navn: KM-Leasing A/S
Stilling: Stempel:
Adresse:
Underskrift: Underskrift:
Legimitation:
Sagsnr: 4

BILAG 1 til Lejeaftale
I stallations-, Service- og vedligeholdelsesaftale
Nærværende service- og vedligeholdelsesaftale er indgået mellem KM-Leasing A/S som udlejer og
Jens andersen som leje og er en integreret og fast del af nærliggende lejeaftale.
Installation af varmepumpe
1. Lejer sørger for, for egen regning, at følgende betingelser er opfyldt førend
varmepumpen installeres:
a. Der forefindes en 230 V stikkontakt, med jordforbindelse, inden for en afstand af 1
meter fra det sted hvor varmepumpens indendørsdel skal monteres.
b. Varmepumpen skal kunne monteres uden at møbler, udendørsbeplantning eller
lignende er til gene for monteringen.
c. Fast plant underlag, fliser, leca blokke eller lignende, hvor varmepumpens
udendørs del skal monteres.
2. Udlejer udfører følgende arbejde, ”Standardmontage”, som en del af aftalen
og dækket af lejen:
a. Udendørsdelen opstilles på det faste underlag, se 1. c, max. 2,5 meter fra det sted
hvor indendørsdelen monteres.
b. Der bores et gennemføringshul på ca. Ø 60 mm i enten træ væg eller hulmur.
c. Nødvendige kabler og ledninger monteres.
d. Kondensafløb føres til jorden – max 2.5m.
e. Indendørsdelen monteres.
f. Gennemgang og instruktion i brug af varmepumpen, herunder gennemgang af
fjernbetjeningen.
3. Følgende er ikke inkluderet i ”Standardmontagen”:
a. Ekstra rør samt isolering af disse, når udendørsdelen er mere end 2,5m fra
indendørsdelen.
b. Boring af hul/huller i betonvægge og betonsokler.
c. Kabelbakker – kan tilkøbes.
d. Eventuelt malerarbejde og rengøring efter montering.
Service og Vedligeholdelse
1. Lejeaftalen omfatter en årlig service og vedligeholdelsesaftale på følgende
vilkår:
a. Efter udløbet at en 12 måneders driftsperiode udføres et service- og
vedligeholdelsesbesøg.
b. Service bliver udført i henhold til producentens retningslinjer og instruktioner.
c. Eventuel udskiftning af komponenter indgår uden beregning i aftalen.
d. Dog er det en forudsætning af fejl og skader på varmepumpen ikke skyldes
brugerens manglende iagttagelse af producentens Brugermanuals instrukser o